АТ "УКРНДІХІММАШ"

Код за ЄДРПОУ: 00220285
Телефон: (057) 730-43-02
e-mail: info@himmash.com.ua
Юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21
 
Дата розміщення: 31.10.2019

Річний звіт за 2018 рік

Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 0
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Голова Правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Бєженко А.О.

(прізвище та ініціали керівника)

 Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 00220285
4. Місцезнаходження емітента 61001, Харківська область, м. Харкiв, вул. Конєва, 21
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (057) 730-43-02, 733-05-20
6. Адреса електронної пошти info@himmash.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
26.04.2019
Протокол Загальних зборів акціонерів № Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2018 рiк. вiд 26.04.2019 року
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.himmash.pat.ua

 

31.10.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)