АТ "УКРНДІХІММАШ"

Код за ЄДРПОУ: 00220285
Телефон: (057) 730-43-02
e-mail: info@himmash.com.ua
Юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21
 
Дата розміщення: 31.10.2019

Річний звіт за 2018 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, усього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1661 1504 0 0 1661 1504
будівлі та споруди 620 433 0 0 620 433
машини та обладнання 944 1022 0 0 944 1022
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 97 49 0 0 97 49
2. Невиробничого призначення: 4336 4757 0 0 4336 4757
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 4336 4757 0 0 4336 4757
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 5997 6261 0 0 5997 6261
Опис Термiни користування основними засобами:
- будiвель та споруд - 68 рокiв;
- машин та обладнання - 11 рокiв;
- верстати - 21 рiк;
- комп'ютерна технiка - 6 рокiв;
- iншi - 13 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.18 р. - 12590 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв - 50,6 %.
Ступiнь використання основних засобiв виробничого призначення - 100 %.
Сума нарахованого зносу на 31.12.18 р. - 6329 тис.грн.
Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi модернiзацiєю будинкiв та споруд на суму 537 тис.грн. та купiвлею iнших основних засобiв.грн. на суму -182 тис.грн.
Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 7555 6798
Статутний капітал (тис.грн.) 3549 3549
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3549 3549
Опис Вартiсть чистих активiв за звiтний та попереднiй перiод визначається, як рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв та вартiстю зобов'язань.

Вартiсть чистих активiв за 2017 рiк склала 6798 тис.грн. (Активи 9960 тис.грн. мiнус зобов`язання 3162 тис.грн.). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом за 2017 рiк - 3249 тис.грн.

Вартiсть чистих активiв за 2018 рiк склала 7555 тис.грн. (Активи 8757 тис.грн. мiнус зобов`язання 1202 тис.грн.). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом за 2017 рiк - 4006 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльше вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.