АТ "УКРНДІХІММАШ"

Код за ЄДРПОУ: 00220285
Телефон: (057) 730-43-02
e-mail: info@himmash.com.ua
Юридична адреса: 61004, м. Харків, бульвар Гончарівський, 21
 
Дата розміщення: 31.10.2019

Річний звіт за 2018 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
немаєд/н00д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
немаєд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
немаєд/н00д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
немаєд/н00д/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
немаєд/н00д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
немаєд/н0Xд/н
Податкові зобов'язання X 593 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 609 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 1202 X X
Опис Iншi зобов`язання та забезпечення включають:
- поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 30 тис.грн.;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 162 тис.грн.;
- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 81 тис. грн.;
- передплата вiд покупцiв - 232 тис. грн.;
- поточнi забезпечення - 56 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов'язання - 48 тис.грн.