АТ "УКРНДІХІММАШ"

Код за ЄДРПОУ: 00220285
Телефон: (057) 730-43-02
e-mail: info@himmash.com.ua
Юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21
 
Дата розміщення: 31.10.2019

Річний звіт за 2018 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

117.04.2018Загальнi збори акцiонерiв50000.0009960.000502.000Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, вiдчуження, оренду, лiзинг майна, надання та отримання позик, кредитiв, отримання гарантiй та акредитивiв, продовження строкiв, термiнiв дiї, перегляд iстотних умов таких правочинiв, пiдписання всiх видiв договорiв /контрактiв, угод/, участi у тендерах, проведення всiх видiв операцiй з майном /рухомим та/або нерухомим/, у тому числi основних фондiв, що знаходяться на балансi Товариства, взяття кредитiв, пiдписання лiцензiйних договорiв на право використання знакiв на товари i послуги, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, тощо), предметом яких є майно, грошовi кошти, роботи або послуги, ринкова вартiсть кожного з яких (правочинiв) становить 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, але не бiльше суми у еквiвалентi 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мiльйонiв гривень нуль копiйок) кожний на день вчинення такого правочину, а гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму у еквiвалентi 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень нуль копiйок). 18.04.2018http://www.himmash.org.ua/Информация/Акционерам
Зміст інформації:
Вказанi значнi правочини можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати ухвалення цього рiшення. Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, на дату прийняття рiшення не визначалася з причини вiдсутностi такої вимоги законодавства на дату прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.