АТ "УКРНДІХІММАШ"

Код за ЄДРПОУ: 00220285
Телефон: (057) 730-43-02
e-mail: info@himmash.com.ua
Юридична адреса: 61004, м. Харків, бульвар Гончарівський, 21
 
Дата розміщення: 31.10.2019

Річний звіт за 2018 рік

XV. Відомості про аудиторський звіт

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Спiка Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23464570
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61003, Україна, м. Харкiв, майдан Павлiвський, 1/3 оф. 506
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0861
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 351/4, 27.10.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) -
Номер та дата договору на проведення аудиту 11/2019, 11.02.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту 07.03.2019 - 22.04.2019
Дата аудиторського висновку (звіту) 22.04.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 34500
Текст аудиторського звіту ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акцiонерам ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi Думка iз застереженням Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" (ПАТ "УКРНДIХIММАШ"), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) та Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" на 31 грудня 2018 р., її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основа для думки iз застереженням Згiдно з МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", пiдприємство не розкрило в Примiтках до фiнансової звiтностi характер та рiвень ризикiв, що виникають внаслiдок фiнансових iнструментiв, а саме кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ринковий ризик, та яким чином воно управляє цими ризиками. В Примiтках до фiнансової звiтностi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" не розкрило iнформацiю щодо використання справедливої вартостi згiдно з МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi". Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПАТ "УКРНДIХIММАШ" згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. Iнша iнформацiя Управлiнський персонал ПАТ "УКРНДIХIММАШ" несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається зi Звiту корпоративного управлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" за 2018 рiк, складеного у вiдповiдностi до вимог ст. 40, ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 №3480-IV та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826, але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал (Голова Правлiння, головний бухгалтер) несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення по безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати ПАТ "УКРНДIХIММАШ" чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування ПАТ "УКРНДIХIММАШ". Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: - iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; - отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; - оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; - доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть ПАТ "УКРНДIХIММАШ" продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити ПАТ "УКРНДIХIММАШ" припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; - оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду. Ми описуємо суттєвi питання в своєму звiтi аудитора окрiм випадкiв, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв В даному роздiлi нами будуть розкритi питання, якi не розкритi в фiнансовiй звiтностi, а також питання, що потребують розкриття у вiдповiдностi до вимог ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 №3480-IV. В обов'язок аудитора входить висловлювання думки щодо наступної iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, пiдготовленого управлiнським персоналом ПАТ "УКРНДIХIММАШ" згiдно ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок": - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками ПАТ "УКРНДIХIММАШ"; - перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй ПАТ "УКРНДIХIММАШ"; - iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах ПАТ "УКРНДIХIММАШ"; - порядок призначення та звiльнення посадових осiб ПАТ "УКРНДIХIММАШ"; - повноваження посадових осiб ПАТ "УКРНДIХIММАШ". Крiм цього ми перевiрили наступну iнформацiю зазначеного вище Звiту про корпоративне управлiння: - посилання на кодекс корпоративного управлiння, яким керується ПАТ "УКРНДIХIММАШ"; - iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; На нашу думку iнформацiя , що викладена в пунктах 5-9 роздiлу Звiт про корпоративне управлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" розкрито у достатньому обсязi та вiдповiдає Статуту регламентним документам ПАТ "УКРНДIХIММАШ". Ключовий партнер iз завдання з аудиту Iволженко Ольга Василiвна Сертифiкат аудитора серiї А №000224 виданий рiшенням Аудиторської палати України №12 вiд 17.02.1994р., рiшенням АПУ №353/2 вiд 21.12.2017р. термiн чинностi сертифiката продовжено до 17.02.2023р. Директор ТОВ АФ "СПIКА-АУДИТ" Iволженко Ольга Василiвна 61003, м. Харкiв, майд. Павлiвський, 1/3 15.04. 2019 р.