АТ "УКРНДІХІММАШ"

Код за ЄДРПОУ: 00220285
Телефон: (057) 730-43-02
e-mail: info@himmash.com.ua
Юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21
 
Дата розміщення: 31.10.2019

Річний звіт за 2018 рік

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 497309
3. Дата проведення державної реєстрації 22.02.1993
4. Територія (область)* Харківська область
5. Статутний капітал (грн) 3548940
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 15
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

47.99 - Iншi види торгiвлi поза магазинами

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26001320033
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"
5) МФО банку 351618
6) Поточний рахунок у іноземній валюті 260090168155