АТ "УКРНДІХІММАШ"

Код за ЄДРПОУ: 00220285
Телефон: (057) 730-43-02
e-mail: info@himmash.com.ua
Юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21
 
Дата розміщення: 31.10.2019

Річний звіт за 2018 рік

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова Наглядової ради, представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Левандовський Анатолiй Станiславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1956
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ"
21489100
директор з проектування
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.04.2018, на 1 рiк
9) опис У 2018 роцi Левандовський А.С. як Голова Наглядової ради винагороду не отримував. Левандовський А.С. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. Загальний стаж роботи 44 роки. Стаж керiвної роботи 35 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - директор з проектування, голова правлiння. Левандовський А.С. обiймає посаду Голови Правлiння ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (код 21489100, адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б). Левандовського А.С. обрано (переобрано) на посаду Голови Наглядової ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 29 вiд 17.04.2018 р.) та рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 21 вiд 17.04.2018 р.).


1) посада* Член Наглядової ради, представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Александрук Вiталiй Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1982
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ"
21489100
директор з господарських питань
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.04.2018, на 1 рiк
9) опис У 2018 роцi Александрук В.В. як член Наглядової ради винагороду не отримував. Александрук В.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. Загальний стаж роботи 23 роки. Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний енергентик, директор з господарських питань. Александрук В.В. обiймає посаду директора з господарських питань ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (код 21489100, адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б). Александрук В.В. обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 29 вiд 17.04.2018 р.).


1) посада* Член Наглядової ради, представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Обiход Лiдiя Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1986
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ
21489100
економiст I категорiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.04.2018, на 1 рiк
9) опис У 2018 роцi Обiход Л.М. як член Наглядової ради винагороду не отримувала. Обiход Л.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Стаж керiвної роботи 6 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - економiст I категорiї, завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу. Обiход Л.М. обiймає посаду завiдувача групи планово-договiрного вiддiлу ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (код 21489100, адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б). Обiход Л.М. обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 29 вiд 17.04.2018 р.).


1) посада* Член Наглядової ради, представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Суслова Свiтлана Олегiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1969
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 27
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ
21489100
завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.04.2018, на 1 рiк
9) опис У 2017 роцi Суслова С.О. як член Наглядової ради винагороду не отримувала. Суслова С.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - завiдувач групи планово-договiрного вiддiлу, заступник начальника планово-договiрного вiддiлу. Суслова С.О. обiймає посаду заступника начальника планово-договiрного вiддiлу ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (код 21489100, адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б). Суслову С.О. обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 29 вiд 17.04.2018 р.).


1) посада* Член Наглядової ради, представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Савчук Михайло Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
д/в
-
д/в
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.04.2018, на 1 рiк
9) опис У 2018 роцi Савчук М.В. як член Наглядової ради винагороду не отримував. Савчук М.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Стаж керiвної роботи 29 рокiв. Савчук М.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду генерального директора. Савчук М.В. обiймає посаду генерального директора ЗАТ "УКРТАТНАФТА-М" (адреса: Росiя, м. Москва). Савчука М.В. обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 29 вiд 17.04.2018 р.).


1) посада* Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андреєва Тетяна Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1978
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПАТ "Київгаз"
03346331
головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, на 3 роки
9) опис У 2018 роцi Андреєва Т.П. як голова Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала. Андреєва Т.П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Стаж керiвної роботи 14 рокiв. Андреєва Т.П. протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера. Андреєва Т.П. обiймає посаду головного бухгалтера ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (код 21489100, адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б). Змiн не було.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Захарченко Ганна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1983
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПАТ "Київгаз"
03346331
начальник вiддiлу облiку господарських операцiй департаменту бухгалтерського облiку, податкової звiтностi та фiнансової звiтностi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, на 3 роки
9) опис У 2018 роцi Захарченко Г.М. як член Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала. Захарченко Г.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. Загальний стаж роботи 24 роки. Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник вiддiлу облiку господарських операцiй департаменту бухгалтерського облiку, податкової звiтностi та фiнансової звiтностi, заступник головного бухгалтера. Захарченко Г.М. обiймає посаду заступника головного бухгалтера ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (код 21489100, адреса: 04655, м.Київ, Кудрявський узвiз, 5-б). Змiн не було.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Цоцорiна Iрина Вячеславiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1960
5) освіта** Середньо-технiчна
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ХФ ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ"
21489100
головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2017, на 3 роки
9) опис У 2018 роцi Цоцорiна I.В. як член Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала. Цоцорiна I.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. Загальний стаж роботи 42 роки. Стаж керiвної роботи 13 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний бухгалтер, заступник директора по загальним питанням. Цоцорiна I.В. обiймає посаду заступника директора по загальним питанням ХФ ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (код 21489100, адреса: 61001, м.Харкiв, вул.Конєва, 21). Змiн не було.


1) посада* Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бєженко Андрiй Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1977
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПАТ "УКРНАФТОХIМПРОЕКТ"
21489100
начальник вiддiлу iнженерних вишукувань
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.11.2018, на 3 роки
9) опис Iнформацiя про виплаченi винагороди не розголошується. Бєженко А.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - начальник вiддiлу iнженерних вишукувань, директор. Бєженко А.О. обiймає посаду директора ХФ ПАТ"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ" (код 21489100, адреса: 61001, м. Харкiв, вул. Конєва, 21). Змiн не було. Бєженка А.О. обрано (переобрано) на посаду Голови Правлiння на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 22 вiд 26.11.2018 р.).


1) посада* Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Смiян Олена Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1964
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПФ "МКМ"
30426156
головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.11.2018, на 3 роки
9) опис У 2018 роцi Смiян О.Ю. як член Правлiння винагороду не отримувала. Смiян О.Ю. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Стаж керiвної роботи 4 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний фахiвець (з генеральних планiв) проектної органiзацiї, головний iнженер по ремонтним роботам. Смiян О.Ю. обрано членом Правлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 22 вiд 26.11.2018 р.).


1) посада* Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Болдирєва Любов Омелянiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1959
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 43
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ДУ "IОЗДП НАМН"
02012183
iнженер з органiзацiї експлуатацiї та ремонту
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.11.2018, на 3 роки
9) опис У 2018 роцi Болдирєва Л.О. як член Правлiння винагороду не отримувала. Болдирєва Л.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Загальний стаж роботи 43 рокiв. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - iнженер з експлуатацiї будiвель, споруд, iнженерних мереж; провiдний спецiалiст по роботi з орендарями. Болдирєву Л.О. обрано членом Правлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 22 вiд 26.11.2018 р.).


1) посада* Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ткаченко Вiта Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1970
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ТОВ "Фiрма "АТМА-ПЛЮС"
37189932
бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.11.2018, на 3 роки
9) опис У 2018 роцi Ткаченко В.А. як член Правлiння винагороду не отримувала. Ткаченко В.А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Стаж керiвної роботи 5 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - бухгалтер, замiсник головного бухгалтера. Ткаченко В.А. обрано членом Правлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 22 вiд 26.11.2018 р.).


1) посада* Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бєженко Анна Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1979
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
АТ"Оболонь"
25391057
головний фахiвець (з генеральних планiв) проектної органiзацiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.11.2018, на 3 роки
9) опис У 2018 роцi Бєженко А.О. як член Правлiння винагороду не отримувала. Бєженко А.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Загальний стаж роботи 22 роки. Стаж керiвної роботи 4 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний фахiвець (з генеральних планiв) проектної органiзацiї, головний iнженер по ремонтним роботам, член Правлiння. Бєженко А.О. обрано членом Правлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № 22 вiд 26.11.2018 р.).


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Смiян Олена Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1964
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПФ "МКМ"
30426156
Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.12.2016, безстроково
9) опис Головний бухгалтер виконує свої обов'язки у межах своїх повноважень та згiдно з посадовою iнструкцiєю. У 2017 роцi Смiян О.Ю. як головний бухгалтер отримала винагороду згiдно штатного розкладу. Смiян О.Ю. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Стаж керiвної роботи 14 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера. Змiн не було.


1) посада* Колишнiй Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шумаров Костянтин Леонiдович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ВАТ"УКРНДIХIММАШ"
00220285
головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.11.2015, на 3 роки
9) опис У 2018 роцi Шумаров К.Л. як заступник Голови Правлiння винагороду не отримував. Шумаров К.Л. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; iнформацiя щодо обiйманих посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Загальний стаж роботи 24 роки. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Шумаров К.Л. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду головного бухгалтера. На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради ПАТ "УКРНДIХIММАШ" (Протокол № 22 вiд 26.11.2018 р.) припинено повноваження заступника Голови Правлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" Шумарова К.Л.


1) посада* Колишнiй Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Караченцева Валентина Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1963
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ПАТ "УКРНДIХIММАШ"
00220285
iнженер з технiчного нагляду за будiвлями та спорудами
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.11.2015, на 3 роки
9) опис У 2018 роцi Караченцева В.В. як член Правлiння винагороду не отримувала. Караченцева В.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - iнженер з технiчного нагляду за будiвлями та спорудами, ведучий спецiалiст по роботi з орендарями. На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради ПАТ "УКРНДIХIММАШ" (Протокол № 22 вiд 26.11.2018 р.) припинено повноваження члена Правлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" Караченцевої В.В.


1) посада* Колишнiй Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кобзар Iгор Олексiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи  
4) рік народження** 1961
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
ТОВ Фiрма "Троїцькi ворота"
25183579
головний iнженер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.11.2015, на 3 роки
9) опис У 2018 роцi Кобзар I.О. як член Правлiння винагороду не отримував. Кобзар I.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями товариства не володiє; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Загальний стаж роботи 42 роки. Стаж керiвної роботи 23 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - головний iнженер, начальник вiддiлу експлуатацiї, заступник головного iнженера. На пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради ПАТ "УКРНДIХIММАШ" (Протокол № 22 вiд 26.11.2018 р.) припинено повноваження члена Правлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" Кобзаря I.О.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього