АТ "УКРНДІХІММАШ"

Код за ЄДРПОУ: 00220285
Телефон: (057) 730-43-02
e-mail: info@himmash.com.ua
Юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21
 
Дата розміщення: 31.10.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма* Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження** Київська область, м. Київ, 04071, вул. Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 591-04-24
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис ПАТ "НДУ" має статус Центрального депозитарiю, тому здiйснює дiяльнiсть без лiцензiї. ПАТ "НДУ" здiйснює обслуговування випуску цiнних паперiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ".

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "МЕГАБАНК"
Організаційно-правова форма* Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 09804119
Місцезнаходження** Харківська область, м. Харкiв, 61002, вул. Алчевський, 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263494
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (057) 714-06-65
Факс (057) 714-06-65
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис ПАТ "МЕГАБАНК" надає ПАТ "УКРНДIХIММАШ" такi послуги: - вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв; - зарахування дематерiалiзованих цiнних паперiв на зазначенi рахунки; - облiк прав на цiннi папери на цих рахунках.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Спiка Аудит"
Організаційно-правова форма* Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23464570
Місцезнаходження** Харківська область, м. Харкiв, 61003, майдан Павлiвський, 1/3, оф. 506
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0851
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (057) 764-81-54
Факс (057) 764-81-54
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Спiка Аудит" пiдготовлено аудиторський висновок щодо фiнансової звiтностi ПАТ "УКРНДIХIММАШ" за 2018 рiк.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ"
Організаційно-правова форма* Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24474300
Місцезнаходження** Харківська область, м. Харкiв, 61105, пр. Героїв Сталiнграду, 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1698
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (057) 714-13-12
Факс -
Вид діяльності Надання аудиторських послуг
Опис Виконання завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту про корпоративне управлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" за 2018 рiк

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.