АТ "УКРНДІХІММАШ"

Код за ЄДРПОУ: 00220285
Телефон: (057) 730-43-02
e-mail: info@himmash.com.ua
Юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21
 
Дата розміщення: 31.10.2019

Річний звіт за 2018 рік

XVI. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
акцiї простi iменнi141957600.25Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: 1. участь в управлiннi Товариством; 2. отримання дивiдендiв; 3. отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi цього майна; 4. отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства згiдно дiючого законодавства та в порядку, зазначеного в п.9.4.1 Статуту, якщо така iнформацiя не носить характеру iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної або таємної). Доступ та допуск засновникiв (учасникiв) товариства до вiдомостей, що становлять державну таємницю, здiйснюється на основi дiючих нормативних документiв України про захист державної таємницi, i надається особам, котрi є громадянами (громадянками) України i мають вiдповiдну форму допуску до державної таємницi. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонер - власник простих акцiй Товариства має переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї у процесi приватного розмiщення акцiй пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Акцiонери зобов'язанi: 1. дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 2. виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства; 3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю, а також вносити вклади у розмiрi, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом; 4. оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства. У разi несплати акцiй, на якi акцiонер пiдписався, у встановлений строк, оплатити за час прострочки 10 % рiчних вiд суми простроченого платежу; 5. не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 6. своєчасно iнформувати свого Зберiгача про змiну адреси, паспорту, прiзвища та iнших даних, необхiдних для iдентифiкацiї акцiонера та ведення його особового рахунку в цiнних паперах. У разi ненадання (несвоєчасного надання) таких вiдомостей Товариство та Зберiгач не несуть вiдповiдальностi за збитки (шкоду), якi можуть бути заподiянi через це акцiонеру; 7. своєчасно iнформувати свого Зберiгача про обтяження належних йму акцiй Товариства зобов'язаннями; Акцiонери несуть iншi обов'язки, передбаченi чинним законодавством України, статутом та рiшенням загальних зборiв.нi
Зміст інформації:
д/в