АТ "УКРНДІХІММАШ"

Код за ЄДРПОУ: 00220285
Телефон: (057) 730-43-02
e-mail: info@himmash.com.ua
Юридична адреса: 61004, м. Харків, бульвар Гончарівський, 21
 
Дата розміщення: 31.10.2019

Річний звіт за 2018 рік

XXII. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
29.07.2010605/1/10UA4000060396141957603548940140752121205480
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації:
Згiдно абзацу 2 пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України", цiннi папери власникiв, якi не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi, не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Дата виникнення обмеження 12.10.2014 р.