АТ "УКРНДІХІММАШ"

Код за ЄДРПОУ: 00220285
Телефон: (057) 730-43-02
e-mail: info@himmash.com.ua
Юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21
 
Дата розміщення: 31.10.2019

Річний звіт за 2018 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
1 2
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). До складу Правлiння входять: - Голова правлiння; - заступник Голови Правлiння; - три члена Правлiння; До компетенцiї Правлiння належить: 1. Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, контрактiв, попереднiх договорiв); 2. Надання згоди на списання майна Товариства; 3. Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв; 4. Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) дочiрнiми пiдприємствами (товариствами) Товариства таких правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, контрактiв, попереднiх договорiв); 5. Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 6. Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 7. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 8. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; 9. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй чи представництв Товариства; 10. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та положеннями про фiлiї та представництва; 11. Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 12. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; 13. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; 14. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 15. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв.
Опис:
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). До складу Правлiння входять: - Голова Правлiння; - заступник Голови Правлiння; - три члени Правлiння. За звiтний перiод було проведено 7 засiдань виконавчого органу. На засiданнях приймалися рiшення щодо виплати премiй до свят, доцiльнiсть проведення ремонтних робiт в примiщеннях , будiвлях та iнженерних комунiкацiй. Також приймалися рiшення щодо надання матерiальної допомоги спiвробiтникам з причин хвороби. За звiтний перiод змiн у виконавчому органi не вiдбулося. Прийнятi рiшення на засiданнях Правлiння виконанi в повному об'ємi та в установленi термiни, що сприяло бiльш стабiльнiй роботi Товариства, а проведення замiни обладнання на сучасне, дало змогу зменшити витрати на утримання будiвель та споруд. По результатам роботи Правлiння можна зробити висновок про доцiльнiсть прийнятих рiшень i оцiнити роботу Правлiння "добре".