АТ "УКРНДІХІММАШ"

Код за ЄДРПОУ: 00220285
Телефон: (057) 730-43-02
e-mail: info@himmash.com.ua
Юридична адреса: 61004, м. Харків, бульвар Гончарівський, 21
 
Дата розміщення: 31.10.2019

Річний звіт за 2018 рік

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента Перспективою розвитку емiтента є продовження виконання науково-дослiдних та конструкторських робiт. Пошук нових Замовникiв та пiдтримка партнерських вiдносин зi старими. Також планується проведення ремонтних робiт будiвель та споруд Товариства, з метою покращення стану та створення належних умов для здачi в оренду. Також планується проведення аудиту енергоефективностi пiдприємства, з метою заощадження коштiв на утримання та опалення споруд та будiвель Товариства.
Інформація про розвиток емітента Публiчне акцiонерне товариство "УКРНДIХIММАШ" - український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування було створено 05.06.1930 р. як державне пiдприємство. Згiдно наказу регiонального вiддiлення ФДМУ по Харкiвськiй областi № 1337 П вiд 05.12.1995 р. в процесi приватизацiї ДП "УКРНДIХIММАШ" перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "УКРНДIХIММАШ". Вiдкрите акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування", скорочена назва ВАТ "УКРНДIХIММАШ" перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний та конструкторський iнститут хiмiчного машинобудування", скорочена назва ПАТ "УКРНДIХIММАШ" на пiдставi протоколу позачергових зборiв акцiонерiв № 22 вiд 08.09.2011 р. та наказу № 107 вiд 05.10.2011 р.
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента д/в
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування д/в
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків д/в
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент д/в
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати д/в
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги д/в
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій д/в
Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Члени Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування. Повноваження членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства припиняються (у т.ч. достроково) загальними зборами акцiонерiв (крiм випадкiв, встановлених законодавством). Наглядова рада приймає рiшення про: - обрання Голови Наглядової ради Товариства зi складу обраних Загальними Зборами членiв Наглядової ради Товариства; - обрання Голови та членiв Правлiння Товариства. Голова Правлiння обирається Наглядовою радою Товариства на строк 3 (три) роки з числа обраних членiв Правлiння Товариства. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Голови Правлiння Товариства, таке припинення (вiдкликання) здiйснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, що укладений з Головою Правлiння. Повноваження Голови та членiв Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Наглядова рада може прийняти рiшення про припинення повноважень Голови та (або) будь-якого члена Правлiння. Головний бухгалтер Товариства призначається та звiльняється внутрiшнiм наказом по пiдприємству за поданням Голови Правлiння.
Повноваження посадових осіб емітента Голова Наглядової ради очолює Наглядову раду, управляє та контролює дiяльнiсть Правлiння ПАТ. Члени Наглядової ради представляють iнтереси акцiонерiв, контролюють та регулюють дiяльнiсть Правлiння ПАТ. Голова Ревiзiйної комiсiї очолює Ревiзiйну комiсiю та здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї контролюють фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями товариства. Голова Правлiння керує роботою Правлiння, вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Голова Правлiння вправi без довiренностi пiдписувати договори та угоди, фiнансовi та бухгалтерськi документи, видавати довiреностi. Голова Правлiння Товариства має право: 1. Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами. 2. Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. 3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства. 4. Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства. 5. Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв. 6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв. 7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб. Головний бухгалтер веде та контролює фiнансово-господарську та бухгалтерську документацiю, оформлює договори iз Замовниками, контролює роботу його пiдлеглих спiвробiтникiв. Також головний бухгалтер веде контроль надходжень та витрат, надає рекомендацiї щодо правильностi розмiщення коштiв Товариства..
Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI щодо iнформацiї, наведеної в ЗВIТI ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" за перiод з 01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року Акцiонерам, керiвництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Звiт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5 - 9 частини 3 статтi 40-1 закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" в Звiтi про корпоративне управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" (далi - ПАТ "УКРНДIХIММАШ") за перiод з 01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року (далi - Звiт незалежного аудитора), який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї Товариством та призначається для акцiонерiв та керiвництва ПАТ "УКРНДIХIММАШ" складено за результатами виконання завдання ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ" у вiдповiдностi до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII та Мiжнародним стандартом завдань з надання впевненостi (далi - МСЗНВ) 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". Iнформацiя про предмет завдання Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" (надалi - iнформацiя, наведена в Звiтi про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, й включає: - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; - перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; - iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; - опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; - опис повноважень посадових осiб ПАТ "УКРНДIХIММАШ". Застосовнi критерiї Аудиторами зазначенi критерiї, за допомогою яких був оцiнений або вимiряний предмет перевiрки, для того щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку аудитора. В Звiтi iз завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" за 2018 рiк iдентифiкуються застосовнi критерiї, вiдносно яких оцiнювався предмет завдання, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку аудитора. Цей Звiт мiстить iнформацiю, частина якої розмiщена на сайтi ПАТ "УКРНДIХIММАШ", а iншу частину можна знайти в загальнодоступних джерелах. Критерiями для оцiнки складання i подання iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" за 2018 рiк є застосованi вимоги пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону № 3480. Джерела застосовних критерiїв базуються на положеннях Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року N 996-XIV (в редакцiї Закону України N 2545-VIII вiд18.09.2018р.); Законiв України вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акцiонернi товариства", вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок", вiд 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння, затверджених Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.12.2018р. № 982. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вимагає вiд приватних акцiонерних товариств розкриття у Звiтi про корпоративне управлiння конкретних застосовних критерiїв, розроблених з регуляторними цiлями. Такими критерiями є вимоги статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" та 40-1 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (зi змiнами та доповненнями) та "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення. Для запобiгання непорозумiнь аудитор попереджає про цей факт користувачiв цього Звiту iз завдання з надання впевненостi та зазначає, що внаслiдок цього, визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Мета та обсяг завдання з надання впевненостi Метою завдання з надання впевненостi було отримання обгрунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння. Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання. Окрiм того, ми: - iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; - отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; - оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; - оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi; - ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання. Властивi обмеження Вважаємо доречним зазначити, що цей Звiт про надання впевненостi щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" за 2018 рiк не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику того, що iнформацiя щодо корпоративного управлiння Товариством може змiнитись по об'єктивним або суб'єктивним обставинам. Конкретна мета Вiдповiдно до дiючого законодавства приватнi акцiонернi товариства складають Звiт про корпоративне управлiння за 2018 рiк та розкривають iнформацiю у цьому звiтi у вiдповiдностi з встановленими критерiями. Такими критерiями є вимоги статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" та 40-1 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV(зi змiнами та доповненнями). Вiдносна вiдповiдальнiсть Управлiнський персонал ПАТ "УКРНДIХIММАШ" вiдповiдає за Звiт про корпоративне управлiння, аудитор вiдповiдає за оцiнювання цього Звiту про корпоративне управлiння стосовно застосовних критерiїв i незалежне надання висновку щодо iнформацiї про предмет завдання, а саме: висловити думку стосовно iнформацiї, зазначеної у пунктах 5 - 9 частини 3 ст. 401 Закону, що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння емiтента за 2018 рiк та перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 цiєї статтi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями Товариства Управлiнський персонал ПАТ "УКРНДIХIММАШ" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї в Звiтi про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї в Звiтi про корпоративне управлiння Товариства. Вiдповiдно до законодавства України (статтi 7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи ПАТ "УКРНДIХIММАШ" несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання. Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi Наша вiдповiдальнiсть полягає в незалежному висловленнi висновку щодо iнформацiї про предмет перевiрки яка сформульована належно в контекстi предмета перевiрки i критерiїв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та умиснi аудиторськi докази для висловлення нашої думки щодо складання i подання iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" за 2018 рiк, вiдповiдно до вимог п.п.5) - п.п.9) п. 3 ст.40-1 Закону № 3480, а також перевiрка iнформацiї, зазначеної вiдповiдно до вимог п.п.1) - п.п.4) цiєї частини статтi 40-1 Закону № 3480. Застосовнi вимоги контролю якостi Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ПРИВАТНОЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ "ЄВРОАУДИТ" вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ", є отримання достатньої впевненостi у тому, що сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог та звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам. Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПАТ "УКРНДIХIММАШ" згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. № 2258-VIII (далi - Закон № 2258) до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, якi грунтуються на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Перегляд виконаної роботи Для виконання завдання з надання впевненостi аудитор виконав загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, який був направлений на: - основнi характеристики систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; - отримання розумiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ", як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: особливостi функцiонування Наглядової ради, виконавчого органу (Правлiння) та органу контролю (Ревiзiйна комiсiя); - дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння (Статут, внутрiшнi положення, протоколи наглядової ради, загальних зборiв та iншi документи), у тому числi iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв, про порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента, про повноваження посадових осiб емiтента; - дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв ПАТ "УКРНДIХIММАШ": ознайомився з даними виписки iз Реєстру акцiонерiв, перевiрив перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; - дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Замовника: наявнiсть ревiзiйної комiсiї; - дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника: наявнiсть виконавчого органу товариства - Правлiння. Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який ?рунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколiв загальних зборiв акцiонерiв, протоколiв Наглядової ради, засiдань Правлiння, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами ПАТ "УКРНДIХIММАШ", данi депозитарiю про склад акцiонерiв. Ми вважаємо, що на основi результатiв виконаного нами завдання з надання обгрунтованої впевненостi з пiдтвердження iнформацiї ПАТ "УКРНДIХIММАШ" отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази.. Висновок Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. У вiдповiдностi до ч. 3 ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", ми перевiрили iнформацiю, зазначену у пунктах 1-4 та висловлюємо думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 цiєї статтi Закону. Ця iнформацiя входить до складу Звiту про корпоративне управлiння емiтента. Ми маємо обгрунтовану впевненiсть, що iнформацiя, наведена в Звiтi про корпоративне управлiння, який додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог, зазначених у ст. 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (зi змiнами та доповненнями), щодо розкриття iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння емiтента за 2018 рiк вiдповiдно до встановлених Законом критерiїв. Iнша iнформацiя Наша думка щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту Основнi вiдомостi про договiр, до якого належить оцiнка предмета перевiрки 1. Договiр № 19/04-2019 вiд 19 квiтня 2019 р. 2. Дата проведення перевiрки: дата початку проведення перевiрки: 19.04.2019 р. дата закiнчення проведення перевiрки: 25.04.2019 р. 3. Перiод, якiм охоплено проведення перевiрки: 01.01.2018 р. - 31.12.2018 р. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ" , код за ЄДРПОУ: 24474300 Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1698, видане рiшенням АПУ № 98 вiд 26.01.2001р., номер реєстрацiї 1698 у окремому роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi. Партнером завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, результатом якого є цей звiт з надання впевненостi незалежного аудитора, є Царенко Тамара Володимирiвна _____________ Директор ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА _______________ Гузь Л. Є. "ЄВРОАУДИТ" Адреса аудитора: проспект Героїв Сталiнграду, б. 41 м. Харкiв, Україна, 61105 25 квiтня 2019 року