АТ "УКРНДІХІММАШ"

Код за ЄДРПОУ: 00220285
Телефон: (057) 730-43-02
e-mail: info@himmash.com.ua
Юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Конєва, 21
 
Дата розміщення: 31.10.2019

Річний звіт за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

код за ЄДРПОУ 00220285, місцезнаходження: 61001, Харківська область, м. Харкiв, вул. Конєва, 21, міжміський код та телефон: (057) 730-43-02, 733-05-20

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://www.himmash.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Спiка Аудит", 23464570

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 17.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв.
2. Обрання Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про затвердження регламенту проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Про розгляд i прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
5. Про розгляд i прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
6. Про розгляд i прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
7. Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
8. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.
9. Про розподiл прибутку Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Нiяких пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило.
За питаннями порядку денного були прийнятi наступнi рiшення:
1) Обрати Лiчильну комiсiю у складi:
- КОРГУН ЯРОСЛАВ ЮРIЙОВИЧ;
- СМИРНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ;
- МОСКАЛЕНКО ТЕТЯНА ЄГОРIВНА;
- ШЕПИЛЬ ТЕТЯНА ЕНВИРIВНА
2) Обрати Секретарем Загальних зборiв Гуменну Свiтлану Миколаївну.
3) Затвердити наступний регламент зборiв:
- Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;
- Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин;
- Голова загальних зборiв ставить питання на голосування.
- Голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, затверджених Наглядовою радою ПАТ "УКРНДIХIММАШ".
- Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.
- Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер зобов'язаний здати Лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування.
4) Звiт Наглядової ради за 2017 рiк затвердити. Роботу Наглядової ради у 2017 роцi визнати задовiльною.
5) Звiт Голови Правлiння за 2017 рiк затвердити. Роботу Правлiння у 2017 роцi визнати задовiльною.
6) Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк затвердити. Роботу Ревiзiйної комiсiї у 2017 роцi визнати задовiльною.
7) Висновки зовнiшнього аудитора (аудиторської компанiї), наведенi в аудиторському звiтi за 2017 рiк, прийняти до уваги.
8) Рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк затвердити.
9) Прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, отриманий за результатами дiяльностi у 2017 роцi, у повному обсязi направити на покриття збиткiв минулих рокiв. Дивiденди у 2018 роцi за пiдсумками 2017 року не нараховувати та не виплачувати.
10) Припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради:
- Левандовський Анатолiй Станiславович (голова Наглядової ради);
- Александрук Вiталiй Васильович;
- Суслова Свiтлана Олегiвна;
- Обiход Лiдiя Миколаївна;
- Савчук Михайло Володимирович.
11) Обрати Наглядову раду у складi:
- Левандовський Анатолiй Станiславович (голова Наглядової ради);
- Александрук Вiталiй Васильович;
- Суслова Свiтлана Олегiвна;
- Обiход Лiдiя Миколаївна;
- Савчук Михайло Володимирович.
12) Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатись з членами Наглядової ради. Винагорода за даними договорами не нараховується. Обрати Голову Правлiння ПАТ "УКРНДIХIММАШ" Бєженка Андрiя Олександровича уповноваженою особою на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
13) Керуючись положеннями ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" надати попередню згоду (схвалення) на вчинення значних правочинi (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, вiдчуження, оренду, лiзинг майна, надання та отримання позик, кредитiв, отримання гарантiй та акредитивiв, продовження строкiв, термiнiв дiї, перегляд iстотних умов таких правочинiв, пiдписання всiх видiв договорiв /контрактiв, угод/, участi у тендерах, проведення всiх видiв операцiй з майном /рухомим та/або нерухомим/, у тому числi основних фондiв, що знаходяться на балансi Товариства, взяття кредитiв, пiдписання лiцензiйних договорiв на право використання знакiв на товари i послуги, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, тощо), предметом яких є майно, грошовi кошти, роботи або послуги, ринкова вартiсть кожного з яких (правочинiв) становить 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, але не бiльше суми у еквiвалентi 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мiльйонiв гривень нуль копiйок) кожний на день вчинення такого правочину, а гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму у еквiвалентi 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень нуль копiйок).
Вказанi значнi правочини можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати ухвалення цього рiшення.
Надати повноваження щодо пiдписання значних правочинiв Головi Правлiння Товариства Бєженко А.О. без подальшого попереднього повiдомлення акцiонерiв, узгодження з акцiонерами Товариства, а також без їх подальшої на це згоди.
Повноваження, наданi Головi Правлiння Товариства цим Протоколом, можуть бути передорученi будь - якiй особi в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керiвником Товариства iншу особу (в тому числi тимчасово), повноваження наданi Головi Правлiння Товариства Бєженко А.О. цим Протоколом зберiгають силу для новопризначеної особи-керiвника. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося