АТ "УКРНДІХІММАШ"

Код за ЄДРПОУ: 00220285
Телефон: (057) 730-43-02
e-mail: info@himmash.com.ua
Юридична адреса: 61004, м. Харків, бульвар Гончарівський, 21
 
Дата розміщення: 08.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

IX. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2019 р. - 18 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв за 2019 р. - 7 осiб.
В опалювальний перiод працюють за сумiсництвом - 5 осiб.
Працює на умовах неповного робочого тижня 1особа (з iнвалiднiстю).
Працює на умовах неповного робочого часу 1особа.
Фонд оплати працi за 2019 р. - 3226,6 тис.грн.
Це бiльше (меншше) нiж у 2018 р. на 897,9 тис.грн. Збiльшення фонду оплати працi вiдбулось в зв`язку зi збiльшенням залучення до працi позаштатних працiвникiв, виплатою надбавок штатним працiвникам, також зростанням заробiтної плати.
Змiн у кадровiй програмi не планується.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання АТ"УКРНДIХIММАШ" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності АТ "УКРНДIХIММАШ" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика Товариства ведеться згiдно Закону "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення з урахуванням сум декiлькох доцiнок, якi було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним способом.
Метод оцiнки вартостi запасiв - це метод iдентифiкацiйної вартостi запасiв.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основнi послуги:
1. Науково-дослiднi та конструкторськi роботи iз залученням спецiалiстiв за договорами пiдряду разового характеру.
Пiдприємство постiйно приймає участь в пiдготовцi тендерної документацiї. Новi замовлення науково-дослiдних та конструкторських робiт очiкуються.
2. Надання в оренду власних нежитлових примiщень.
В АТ "УКРНДIХIММАШ" наявнi вiльнi примiщення, якi можуть бути зданi в оренду.
Пошук нових орендарiв здiйснюється шляхом розмiщення реклами в печатних рекламних виданнях та в мережi Iнтернет.
В опалювальний перiод збiльшується фiнансове навантаження за рахунок потреб в енергоносiях.
Постачальниками, якi займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi, є постачальник електроенергiї та постачальник природного газу.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв основнi придбання (iнвестицiї):
- утеплення фасаду будiвлi - 847,9 тис.грн.;
- ремонт системи опалення - 49,5 тис. грн.;
- монтаж та наладка опалювальних котлiв - 330,3 тис.грн.;
- ремонт дорожнього покриття на територiї пiдприємства - 242,4 тис. грн.;
- ремонт покрiвель - 264,4 тис.грн.;
- замiна вiкон - 656,1 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення АТ "УКРНДIХIММАШ" є власником 13 будiвель, ступiнь надання будiвель в оренду складає 85 %.
Усi будiвлi знаходяться за адресою: м. Харкiв, вул. Конєва, 21.
У 2020 р. планується косметичний ремонт примiщень, ремонт мереж теплопостачання та сантехнiчних комунiкацiй, ремонт електромереж та замiна люмiнiсетних свiтильникiв на LED, замiна старих вiкон на металопластиковi. Також планується поточний ремонт покрiвель, корпусiв будiвель та ремонт асфальтного покриття.
Причинами цих робiт є утримання та збереження будiвель в справному технiчному станi, а також покращення теплозбереження в примiщеннях.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Проблемами АТ "УКРНДIХIММАШ" є вiдсутнiсть великих замовлень на науково-дослiднi та конструкторськi роботи, зменшення замовлень на науково-дослiднi та конструкторськi роботи, а також активностi орендарiв. Постiйне зростання податкiв та комунальних платежiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування поточних потреб дiяльностi АТ "УКРНДIХIММАШ" є достанiм.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів Вартiсть виконання науково-дослiдних та конструкторських робiт визначається в конкретному випадку.
Вартiсть укладених договорiв оренди на 2019 р. становить приблизно 14,5 млн. грн. (з ПДВ).
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Подальшою дiяльнiстю АТ "УКРНДIХIММАШ" є пошук нових замовлень на виконання науково-дослiдних та конструкторських робiт та надання в оренду власних примiщень.
Iстотними факторами в майбутньому може бути зростаючий знос основних активiв та необхiднiсть їх вiдновлення.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дохiд вiд науково-дослiдних та конструкторських робiт в 2019 роцi склав 780,6 тис.грн. (з ПДВ).
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/в